Thursday, April 9, 2020

ISO Windows 10 Pro ver 2004 (64bit) | link google driver

Windows 10 Pro ver 2004 (64bit) nguyên gốc 


Bộ cài Windows 10 Enterprise, Version 1909, OS Build 18363.720 (64-bit) | Bản chuẩn+ Tự động cài đặt đến khi hoàn tất sau khi đã chọn ổ đĩa chứa Windows.

+ Tự động Active kỹ thuật số.

+ Không lượt bỏ hay chỉnh sửa bất cứ thành phần nào từ bộ cài nguyên gốc.

+ Link google driver tốc độ cao
SHARE THIS

Author:

Chia sẻ đam mê, kết nối thành công.

0 comments: